INFORMACJE:

INFORMACJA DLA OBLIGATARIUSZY O USTANOWIENIU ZABEZPIECZEŃ

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

RAPORT ROCZNY:

SPRAWOZDANIA SKONSOLIDOWANE:

OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA

RAPORT UZUPEŁNIAJĄCY OPINIĘ Z BANADIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA ROK 2013

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK 2013

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ZARZĄDU ZA ROK 2013

SPRAWOZDANIA JEDNOSTKOWE:

OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA

OŚWIADCZENIE ZARZĄDU NR 1

OŚWIADCZENIE ZARZĄDU NR 2

RAPORT UZUPEŁNIAJĄCY OPINIĘ Z BADANIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA ROK 2013

SPRAWOZDANIE FINANSOWE STAROPOLSKIE SPECJAŁY ZA ROK 2013

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ZARZĄDU ZA ROK 2013

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

RAPORT PÓŁROCZNY:

SPRAWOZDANIA SKONSOLIDOWANE:

BILANS NA 30.06.2013 GRUPA KAPITAŁOWA STAROPOLSKIE SPECJAŁY

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH NA 30.06.2013 GRUPA KAPITAŁOWA STAROPOLSKIE SPECJAŁY

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT NA 30.06.2013 GRUPA KAPITAŁOWA STAROPOLSKIE SPECJAŁY

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM NA 30.06.2013 GRUPA KAPITAŁOWA STAROPOLSKIE SPECJAŁY

SPRAWOZDANIA JEDNOSTKOWE:

BILANS NA 30.06.2013

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH NA 30.06.2013

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT NA 30.06.2013

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM NA 30.06.2013