20/2014 Cofnięcie wniosku i rezygnacja z wprowadzenia do alternatywnego systemu obrotu na rynku CATALYST Obligacji na okaziciela serii A | 2014-09-30

19/2014 Zastaw na składnikach majątkowych spółki Ekofood | 2014-08-29

18/2014 Zawiadomienie Sądu o wpisie w Księdze Wieczystej | 2014-07-31

17/2014 Podpisanie aneksu do umowy kredytu | 2014-07-23

16/2014 Postanowienia Sądu o wpisie do Rejestru Zastawów | 2014-07-10

15/2014 Zawarcie umowy zastawu rejestrowego na maszynach i urządzeniach. | 2014-05-26

13/2014 Zmiana terminu publikacji rocznego , skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Staropolskie Specjały | 2014-05-21

11/2014 Zmiana terminu publikacji rocznego , jednostkowego sprawozdania finansowego spółki Staropolskie Specjały | 2014-05-15

10/2014 Aneks nr 6/2014 do umowy kredytu | 2014-04-30

9/2014 Rejestracja zmian w KRS- Zmiana wysokości Kapitału zakładowego Ekofood Sp. z o.o. | 2014-04-01

8/2014 Postanowienia Sądu o wpisie do Rejestru Zastawów | 2014-03-28

7/2014 Postanowienie Sądu o wpisie do Rejestru Zastawów | 2014-03-21

6/2014 Harmonogram publikacji raportów okresowych w 2014r. | 2014-03-11

5/2014 Zawarcie umów zastawu rejestrowego na maszynach i urządzeniach. | 2014-03-06

4/2014 Zmiana terminu ważności gwarancji bankowej spółki zależnej od Emitenta - Ekofood. | 2014-02-21

3/2014 rejestracja zmiany umowy Spółki Staropolskie Specjały Sp. z o.o - Załącznik 1 | 2014-02-19

3/2014 rejestracja zmiany umowy Spółki Staropolskie Specjały Sp. z o.o | 2014-02-19

2/2014 Podpisanie aneksu do umowy kredytu. | 2014-02-12

1/2014 Rejestracja zmian umowy Spółk zależnej Emitenta Ekofood Sp. z o.o | 2014-02-07